فیلتر روغن بنلی 300

فیلتر روغن با قرار گرفتن در مسیر چرخه روغن کاری و در مجرای ورود روغن به موتور روغن را تصفیه می‌کند

فیلتر روغن با قرار گرفتن در مسیر چرخه روغن کاری و در مجرای ورود روغن به موتور روغن را تصفیه می‌کند. زیرا همان گونه که گفته شد پاکیزگی روغن اهمیت بسیار زیادی دارد و در افزایش طول عمر موتور بسیار تاثیر گذار می‌باشد. به همان اندازه که وجود فیلتر روغن ضروری و لازم است باید دقت کرد که از فیلتر روغن مرغوب و استاندارد استفاده کرد چون فیلتر روغن نامرغوب نتایج برعکس داشته و به دلیل ناتوانی در عمل تصیفه باعث کاهش قدرت موتور و حتی در مواردی شکستن قطعات متحرک موتور؛ جوش آوردن و گرم کردن موتور و روغن سوزی می‌شود