بوبین بنلی 250 تک سیلندر

بوبین وسیله ای الکتریکی شامل دو سر اتصال  است (مانند مقاومت و خازن) و در اکثر مدارهای AC به عنوان عضو اصلی و مهم  استفاده می شود

بوبین وسیله ای الکتریکی شامل دو سر اتصال  است (مانند مقاومت و خازن) و در اکثر مدارهای AC به عنوان عضو اصلی و مهم  استفاده می شود . بوبین یا سولنوید ساده از پیچه‌ای سیمی درست شده است . پس به سیم طویلی که به طورمنظم به صورت مارپیچ  پیچیده شده بویین می گویند. ولتاژ دو سر هر خازن با بار الکتریکی تناسب دارد، در مقاومت ولتاژ متناسب با جریان است و در بوبین آهنگ تغییر جریان با ولتاژ تناسب دارد. در فرمول    ضریب  القاییدگی  است و واحد این ضریب القاییدگی هانری است